Subsidie voor herstel kelders wervengebied

Met de ‘subsidieregeling kelderherstel wervengebied’ kunnen keldereigenaren subsidie aanvragen voor onderhoud, herstel en waterdicht maken van hun kelders.

 • U kunt subsidie vragen voor het opstellen van een herstelplan en de onderzoeken die daarvoor nodig zijn.
 • U kunt subsidie vragen voor de uitvoering van het herstelplan. Dat zijn de kosten van het werk en de bijbehorende maatregelen om de kelders te herstellen.

U kunt alleen subsidie vragen voor werkzaamheden die:

 • Bijdragen aan de constructieve veiligheid van de kelder;
 • Bijdragen aan de instandhouding van erfgoed;
 • Doelmatig en proportioneel zijn;
 • Technisch noodzakelijk zijn.

Doelmatig houdt in dat het werk moet bijdragen aan de constructieve veiligheid van de kelder (en de daarboven liggende weg) en de monumentale waarde. Proportioneel houdt in dat er een verantwoorde balans moet zijn tussen de hoogte van de herstelkosten en de bijdrage aan deze doelen. De werkzaamheden moeten op een vakkundige wijze worden uitgevoerd. Behoud gaat hierbij vóór herstel, herstel vóór vervanging en vervanging vóór reconstructie. Kosten die u maakt om een kelder te verbouwen tot woon- of bedrijfsruimte vallen niet onder de subsidie.

Waar u allemaal subsidie voor kunt krijgen staat omschreven in de subsidieregeling en in de leidraad subsidiabele kosten.

Lees de leidraad subsidiabele kosten (pdf, 2 MB)

Lees de volledige tekst van de subsidieregeling op overheid.nl

Hoeveel subsidie voor een kelder?

De gemeente betaalt in de vorm van subsidie:

 • 100% van de kosten voor het opstellen van het herstelplan en de benodigde onderzoeken en inspecties.
 • 100% van de kosten die worden gemaakt voor de bereikbaarheid en het zorgen voor zo min mogelijk overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering.
 • Tot €50.000 betaalt de gemeente de helft van de kosten voor onderhoud, herstel en waterdicht maken. Dat zijn de kosten die u eens in de 30 jaar sowieso maakt voor het behoud van erfgoed, onderhoud van de kelder, herstel van kleinere schades en het waterdicht maken van het keldergewelf.
 • De kosten tussen €50.000 en €250.000 worden voor 90% door de gemeente en voor 10% door de keldereigenaar gedragen, tenzij die kosten zonder uitgebreid technisch onderzoek eenduidig aan de gemeente of de keldereigenaar zijn toe te schrijven (dan worden die kosten resp. voor 100% door de gemeente danwel de keldereigenaar gedragen).

In de praktijk komt dat erop neer dat voor het herstellen van een kelder voor het maximale bedrag van €250.000 waarvan de schade-oorzaken onduidelijk zijn, de gemeente €205.000 betaalt en de keldereigenaar €45.000.

Subsidie aanvragen

Bent u van plan subsidie aan te vragen? Stuur dan een e-mail aan werven@utrecht.nl voor een afspraak met een van onze omgevingsmanagers. Zij helpen u bij iedere stap in het maken en uitvoeren van een herstelplan voor uw kelder. Bijvoorbeeld met partijen die herstelplannen kunnen opstellen, met hulp bij het aanvragen van de subsidies en vergunningen, en met raad en daad bij het betrekken van uw buren, de directe omgeving of experts binnen de gemeente, onder wie onze bouwmeester.

Lees meer over hulp bij het herstel van uw kelder

2 susidies

Er zijn 2 subsidies:

Vereniging van Eigenaren

Hoort uw kelder bij een pand dat is gesplitst in appartementsrechten, dan geldt het volgende:

 • U kunt als eigenaar van een appartement zelf subsidie aanvragen voor het opstellen van een herstelplan. Daarvoor is geen instemming nodig van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de eigenaren van de andere appartementen.
 • De subsidieaanvraag voor het uitvoeren van een herstelplan moet in de meeste gevallen wel door de VvE worden gedaan. De VvE beheert de gemeenschappelijke delen van het pand. Een werfkelder valt bij de meeste panden die zijn gesplitst in appartementsrechten onder het privédeel van een appartementseigenaar. Onderdelen van deze kelder kunnen ook gemeenschappelijk zijn (denk aan de fundering of het gewelf). Wat onder gemeenschappelijke onderdelen van de kelder wordt verstaan, is vastgelegd in uw splitsingsakte. Omdat bij veel splitsingsaktes is gewerkt met een modelreglement, zal uit de splitsingsakte waarschijnlijk niet meteen blijken of bijvoorbeeld een keldergewelf als een gemeenschappelijke zaak wordt gezien of niet. Verstandig is om dit af te stemmen met uw VvE.

Wat als het herstellen meer kost dan verwacht?

Bij het herstel van een kelder weet je pas waar je aan toe bent als aan de binnenkant eventuele stuclagen zijn verwijderd en de straat is open gegraven. Pas dan komt tevoorschijn wat de schade echt is. Het komt voor dat de keldereigenaar het herstelplan moet aanpassen naar aanleiding van de daadwerkelijke schade die zichtbaar wordt.

De subsidieregeling houdt daar rekening mee. U krijgt na de voltooiing van het werk subsidie voor alle (subsidiabele) kosten die u heeft moeten maken voor het herstel van de kelder. Ook voor kosten waarvan pas tijdens de uitvoering blijkt dat die noodzakelijk zijn voor het herstel van schade of het waterdicht maken van de kelder.

Als er meerwerk optreedt, kunt u ons vragen het verleende subsidiebedrag te verhogen. Dat doet u met een aanvullende subsidieaanvraag, volgens de leidraad subsidiabele kosten waarin u kunt opzoeken welk deel van het meerwerk wel en niet subsidiabel is. Deze aanvraag dient u in vóór het meerwerk wordt gedaan. Stuur de aanvraag met een beschrijving van het meerwerk en de begroting tegelijk naar werven@utrecht.nl én subsidie@utrecht.nl. U krijgt binnen enkele dagen een reactie van ons.   

Het werk stopzetten

U kunt beslissen om het werk stop te zetten als de eigen bijdrage, afhankelijk van de kosteninschatting in het herstelplan, €5.000 tot €20.000 hoger uitvalt dan ingeschat (zie artikel 19 van de subsidieregeling voor de voorwaarden). U hoeft dan de gemaakte kosten niet volledig terug te betalen. De gemeente kan uitstappen als de totale kosten hoger worden dan €300.000.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur