Varianten kostenregeling

De gemeente betaalt mee aan het herstel van kelders in het wervengebied. Er zijn 3 mogelijke varianten voor de kostenregeling tussen de gemeente en keldereigenaren: bewijsvermoeden, technisch expertoordeel, subsidie.

Bewijsvermoeden

In het rapport 'De vergeten burenplicht' heeft de Commissie van Wijzen Wervengebied voorgesteld om bij schade aan werf- of kluiskelders uit te gaan van een bewijsvermoeden. Dit komt erop neer dat bij schade aan kelders in de vorm van scheuren of lekkages, wordt vermoed dat ze het gevolg zijn van oorzaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente moet aantonen dat schade is veroorzaakt door toedoen van de eigenaar, of niet door de gemeente. Met het bewijsvermoeden wordt de eigenaar bevrijd van een lastige bewijslast; hij hoeft geen onderzoek naar de schadeoorzaak te laten doen en hoeft niet aan te tonen dat de schade door toedoen van de gemeente is ontstaan. De commissie noemt 2 uitzonderingen:

  • De kosten voor het binnenwerk van de kelder, dagelijkse reparaties en vochtdoorslag liggen in beginsel bij de eigenaar. De kosten voor de bitumenlaag worden fifty-fifty verdeeld tussen de keldereigenaar en de gemeente.
  • Een 2e uitzondering is dat bewijsvermoeden alleen geldt voor kelders die in de jaren '90 waterdicht zijn gemaakt. Kelders waarvan de keldereigenaar in de jaren '90 niet hebben meegedaan aan het project worden uitgezonderd. Deze eigenaren hebben indertijd ook geen financiële bijdrage geleverd aan het herstel van hun kelder.

Technisch expertoordeel

Bij deze regeling doet een expert bij elke afzonderlijke kelder onderzoek naar de schadoorzaken. De kostenverdeling kan elke denkbare verhouding aannemen: kosten honderd procent voor rekening gemeente, kosten honderd procent voor rekening eigenaar en alles wat daartussen ligt. De expert kan één persoon zijn, of meerdere of een gespecialiseerd bureau. De expert is onafhankelijk van de eigenaar en de gemeente. Het raadsbesluit van juli 2021 beperkt de rol van de expert tot een technische beoordeling van de schadeoorzaak. Daarbij kan worden gewerkt met een ‘schadecatalogus’ waarin vooraf per schadesoort en -oorzaak is vastgelegd wie verantwoordelijk is. Zo stelt de expert de schade en schadeoorzaak vast. En op basis van de vooraf vastgestelde verdeling wordt bepaald wie de herstelkosten draagt. De rol van de expert kan ook worden uitgebreid, waarbij hij niet alleen vaststelt wat de schadeoorzaak is:

  • De expert oordeelt ‘naar regelen des rechts.’ Dat wil zeggen: hij beoordeelt naast de schadeoorzaak de zaak ook op basis van de aansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In de beoordeling neemt hij dan mee dat de gemeente schuld heeft aan het ontstaan van de schade.
  • De expert oordeelt ‘als goede man naar billijkheid’. Daarbij mag de expert het geldende recht buiten beschouwing laten. Dat kan onder andere betekenen dat voor het toekennen van een schadebedrag niet hoeft te worden voldaan aan (alle) vereisten van een onrechtmatige daad. De expert maakt dan op basis van zijn onderzoek en van zijn kennis van schadepatronen in redelijkheid een inschatting van de schadeoorzaken, waarbij hij de kosten toewijst aan eigenaar en gemeente.

Subsidie

Op dit moment is een tijdelijke subsidieregeling van kracht. Bij een subsidie geeft de gemeente een financiële bijdrage aan de eigenaar voor het herstel van de kelder. De regeling draait niet om de vraag wie verantwoordelijk is voor ontstane schade, maar is een financiële bijdrage aan het herstel van de kelder. Doel van de subsidie is behoud van erfgoed, herstel van schade, en voorkomen van onveilige situaties. De eigenaar, (verantwoordelijk voor staat van de kelder) vraagt op basis van een herstelplan subsidie aan en zorgt voor het herstel van schade en waterdicht maken van de kelder. De gemeente helpt de keldereigenaar daarbij, niet alleen met subsidie maar ook met advies en hulp bij de uitvoering. In de huidige regeling is er een vaste kostenregeling die we toepassen zonder onderzoek te doen naar de schadeoorzaak.

Lees meer over de subsidie voor kelderherstel

Als we de varianten met elkaar vergelijken, dan kijken we of de regeling eerlijk is en eenvoudig, of er sprake is van maatwerk, of alle keldereigenaren gelijk worden behandeld, hoe de regeling financieel uitpakt voor keldereigenaren en gemeente en in hoeverre er sprake is van zekerheid over de herstelkosten voordat een keldereigenaar begint aan het herstelwerk. Zie ook ‘Naar een definitieve kostenregeling voor herstel kelders’.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur