Onderzoeken naar zorg- en burenplicht

Onderzoeksbureau Beautiful Lives heeft onder eigenaren en gebruikers van kelders onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeente bij het herstel en behoud van het wervengebied invulling geeft aan haar zorgplicht en burenplicht.

Met het onderzoek krijgen we inzicht in de ervaringen met en verwachtingen van de samenwerking bij keldereigenaren, de mate waarin keldereigenaren zich bij het herstel van hun kelders gefaciliteerd voelen, en de aanspreekbaarheid van de gemeente die keldereigenaren, bewoners en ondernemers ervaren bij het beheer en behoud van het wervengebied.

Bevindingen 

Uit het onderzoek blijkt dat keldereigenaren over het algemeen positief zijn over de samenwerking met en de ondersteuning door de gemeente. Ze waarderen het persoonlijke contact en benadrukken de betrokkenheid en de constructieve, oplossingsgerichte en empathische houding van de gemeente. Keldereigenaren ervaren een gedeelde verantwoordelijk om samen met de gemeente zorg te dragen voor de bijzondere plek waar zij wonen en/of werken. De samenwerking met de gemeente is voor hen van grote toegevoegde waarde, onder andere vanwege de kennis en financiële ondersteuning van de gemeentebij het complexe kelderherstel. De gemeente wordt daarin als een betrokken, prettige en betrouwbare partner gezien, die afspraken nakomt. 

Er zijn ook verbeterpunten. De onderzoekers stellen vast dat keldereigenaren het opdrachtgeverschap voor het kelderherstel als complex ervaren. Het is voor keldereigenaren lastig om overzicht te houden over wat er in elke stap van het herstel nodig is, wat er van hen verwacht wordt en wie hierbij betrokken zijn. Volgens de onderzoekers maken keldereigenaren zich zorgen over onvoorziene risico’s en bijbehorende kosten. Particuliere eigenaren zeggen de bouwkundige, financiële en juridische kennis te missen waarover de gemeente wel beschikt. Zij ervaren daarin het partnerschap met de gemeente niet als gelijkwaardig. Zeker wanneer er een verschil van inzicht is, wordt deze ongelijkwaardigheid sterk gevoeld.

Advies 

De samenwerking met en de ondersteuningen en facilitering door de gemeente worden als positief ervaren. Beautiful Livers adviseert daarom om de huidige manier van werken, waarbij persoonlijk contact, betrokkenheid en empathie en een constructieve en oplossinsgerichte houdings centraal staan, verder uit te bouwen. De onderzoekers adviseren het opdrachtgeverschap van keldereigenaren te versterken, bijvoorbeeld door een regievoerder aan te stellen als centrale contactpersoon en gebruik te maken van een online dashboard. Net als AEF komt Beautiful Lives met het advies om het herstel van kelders geclusterd aan te pakken. Aanpakken van kelderherstel per rak voelt voor eigenaren als logisch en efficiënt, aldus de onderzoekers.  

Lees hier het rapport van Beautiful Lives 

In 2024 – 2025 herhalen we het onderzoek om te blijven leren en ontwikkelen.

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur