Wat voorafging

Maart 2024

De gemeente deelt de eerste (deels voorlopige) uitkomsten van de onderzoeken met keldereigenaren en gaat in gesprek over de definitieve kostenregeling. Naast de 2 varianten die al op de tafel lagen (‘bewijsvermoeden’ en ‘technisch expert-oordeel’), wordt de subsidieregeling uitgewerkt als derde variant. Gemeente en keldereigenaren brengen samen de voor- en nadelen van de varianten in beeld in beeld en de argumenten om te komen tot een keuze.

Lees de raadsbrief 

November 2023

Actualisatie subsidieregeling. De tijdelijke subsidieregeling wordt aangepast. Het moet eenvoudiger worden om van de regeling gebruik te maken. De gemeente neemt een aantal onbedoelde en onwenselijke neveneffecten van de regeling weg en maakt de regeling duidelijker. De looptijd van de tijdelijke subsidieregeling wordt met zes maanden verlengd tot en met 31 december 2024.

Lees de raadsbrief

Maart 2023

Start kelderherstel. We herstellen 30 kelders in 2023. Terwijl de kelders openliggen voor herstel, doen drie bureaus nader onderzoek naar schade en schadeoorzaken. Gemeente bekijkt intussen of de eerste ervaringen met de subsidieregeling aanleiding geven tot aanpassingen in de regeling, de eisen aan het herstelplan en de manier waarop de gemeente de keldereigenaren ondersteunt.

November 2022

Start van een tijdelijke subsidieregeling voor kelderherstel. Deze regeling maakt het voor particuliere eigenaren mogelijk een financiële bijdrage te krijgen voor het onderhoud, herstel en waterdicht maken van kelders met ernstige schade en lekkage. Omdat eigenaren opdrachtgever zijn of toestemming moeten geven voor het herstel, bepalen zij in belangrijke mate het tempo. Deze tijdelijke regeling, waarmee de gemeente actief de samenwerking zoekt, is nodig om snel aan de slag te gaan en tegelijk onderzoek te doen naar schades en de oorzaken daarvan. De resultaten daarvan zijn de basis voor een definitieve kostenregeling.

Lees de raadsbrief

April 2022

Presentatie van het uitvoeringsprogramma 2022 – 2025. Het werk aan de werf gaat zeker dertig jaar duren. Om het werk behapbaar te houden, delen we het plan op in uitvoeringsprogramma's die steeds vier jaar vooruitkijken. Kelders met constructieve gebreken en ernstige lekkage krijgen voorrang bij het herstel, gelet op het belang van veiligheid en behoud van het erfgoed. De keuze welke kelders de gemeente als eerste aanpakt, is gemaakt na een oproep aan keldereigenaren om zich te melden als ze een kelder hebben die in slechte staat verkeert of een voornemen hebben tot herstel. Ook is gebruik gemaakt van een inspectie van 200 kelders.

Lees het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025

September 2021

College informeert gemeenteraad dat de uitwerking van de varianten voor een eerlijke en evenwichtige kostenregeling ‘zo lang duurt als nodig en zo snel gaat als mogelijk’. Aankondiging dat in 2022 en 2023 - bij de uitvoering van het herstel van kelders – onderzoek volgt naar schades en de oorzaken daarvan. Het onderzoek geeft de noodzakelijke informatie voor het nemen van een besluit over de kostenregeling.

Lees de raadsbrief

Juli 2021

Gemeenteraad stelt het programmaplan ‘Werk aan de werf’ vast. Hiermee maakt de gemeente werk van de eerder niet uit de verf gekomen burenplicht en maatschappelijke zorgplicht. Het doel: in de geest van adviezen van de CvWW tot een eenvoudige en goede samenwerking komen. Onderdeel hiervan is het uitwerken van een tijdelijke regeling voor het verdelen van de kosten. De opdracht van de gemeenteraad is om ‘samen met eigenaren van kelders (…) op basis van het advies van de Commissie van Wijzen Wervengebied (…) een samenwerkingsarrangement te maken over de samenwerking en financiering van het herstel van kelders, en hierbij de varianten ‘bewijsvermoeden’ en ‘technisch expert-oordeel’ voor de kostenverdeling uit te werken (…).” De raad neemt nog geen besluit over de kostenregeling omdat er onvoldoende kennis is over de schade aan kelders en de oorzaken daarvan. De raad besluit aanvullende onderzoeken te laten doen naar de oorzaken van schade aan het erfgoed, de complexiteit en samenhang.

Lees het programmaplan Werk aan de Werf

Lees het raadsbesluit met de reactie van de raad op het definitieve rapport van de CvWW

Oktober 2020 – april 2021

Instelling van de Commissie van Wijzen Wervengebied(CvWW). De commissie adviseert over de eigendomsverhoudingen tussen keldereigenaren en gemeente en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien. Daarnaast adviseert de commissie over mogelijke samenwerkingsvormen bij het herstel, beheer en onderhoud van het wervengebied. De commissie geeft bovendien een advies over de buren- en zorgplicht van de gemeente en over toepassen van het bewijsvermoeden bij de kostenregeling van schade aan kelders. De onderbouwing daarvan was dat er sterke aanwijzingen zouden zijn dat de schade (die sinds het herstel en waterdicht maken in de jaren negentig is ontstaan) in belangrijke mate is toe te schrijven is aan oorzaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals te zwaar verkeer.

Lees het rapport De Vergeten Burenplicht

Juli 2020

Het college presenteert het raadsvoorstel Plan van Aanpak Wervengebied om te komen tot het programmaplan ‘Werk aan de Werf’.

Lees het plan van aanpak

December 2019

De gemeente legt het herstel van wal- en kluismuren in het wervengebied stil. Aanleiding: het werk kost meer tijd dan gepland, de kosten zijn hoger dan geraamd en er ontstaat forse schade tijdens de werkzaamheden. Volgens een rapport van de Antea Groep is de complexiteit van het werk stelselmatig onderschat, was het projectmanagement niet goed op orde en werden er geen maatregelen genomen om de situatie te verbeteren.

Lees de raadsbrief van 20 december 2019

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur